Quote

Nord II kjøper Hepro AS

Nord II kjøper Hepro AS

Oktober 2014: Private equityfondet NORD II, forvaltet av Nord Kapitalforvaltning, har overtatt aksjemajoriteten i hjelpemiddelbedriften Hepro AS på Rognan. Selskapet har allerede i dag en sterk posisjon i det norske markedet, og formålet er å bidra til å styrke denne posisjonen ytterligere både gjennom organisk utvikling og komplementære oppkjøp. NORD II stiller til rådighet nødvendig kapital og utøver aktivt eierskap gjennom styrearbeidet. Både dagens styreleder og hovedaksjonær i Hepro AS, Trond Tidemann, og Truls Aanstad vil fortsette både på eiersiden og i ulike roller i selskapet og dets styre. Kurt Jan Jensen i Nord Kapitalforvaltning blir ny styreleder for selskapet.

Hepro er et solid selskap som har klart å ta en sterk posisjon i det norske markedet for hjelpemidler. Vi har tro på dette markedet, og på potensialet i selskapet, og vi ønsker å videreutvikle Hepro til å bli et enda sterkere nordnorsk selskap med utgangspunkt i Rognan, sier Kurt Jan Jensen.

Et attraktiv selskap med store muligheter for vekst

Hepro er ett av de nordnorske selskapene som har evnet å ta en ledende posisjon i sine markeder. Vi har store ambisjoner om vekst og videreutvikling, og er glad for at nøkkelpersoner på ledersiden vil være med oss videre, sier den påtroppende styrelederen. Jensen mener det er spennende at Hepro nå rigges for å ta en enda større del av den veksten som forventes innen markedet for hjelpemidler spesielt rettet mot eldre.

Kontinuitet i ledelse og eierskap

Både Trond Tidemann og Truls Aanstad blir med videre på eiersiden, mens Nord II går inn som majoritetseier. Vi føler at vi har fått de rette eierne på plass. De er seriøse og kompetente, noe de har bevist gjennom den perioden vi har jobbet sammen om denne overtakelsen. For Hepro er dette en ønsket og riktig utvikling av selskapet, sier Trond Tidemann.

Solide investorer

Nord II er et Private equityfond som er opprettet for å tilføre etablerte virksomheter kapital for videre vekst. Det er Nord Kapitalforvaltning som forvalter Nord II. Vi vil utøve aktivt eierskap og bidra med kompetanse i styre og strategiarbeidet, sier Kurt Jan Jensen, managing partner i Nord Kapitalforvaltning AS.

Marked i vekst

Hjelpemidler spesielt rettet mot eldre er et marked i vekst. Både den demografiske utviklingen og en presset kommuneøkonomi understreker verdien av å kunne tilby produkter slik at eldre på en trygg måte kan bo lengre hjemme heller enn å trenge en sykehjemsplass. Slik sett representerer disse produktene en viktig verdi både for den enkelte, og for kommuner som opplever hardt pressede helsebudsjetter, sier partner i Nord Kapitalforvaltning Bjørn Hesthamar. 

Hepro er et solid og lønnsomt selskap i nordnorsk industri, sier partner i Nord Kapitalforvaltning Bjørn Hesthamar. I denne saken kombinerer vi privat risikokapital, solid strategisk kompetanse og et veldrevet selskap som allerede har evnet å ta en sterk nasjonal markedsposisjon. Veksten skal skje gjennom både organisk utvikling og målrettede, komplementerende tilleggsoppkjøp. Sammen med et dyktig management og flinke medarbeidere skal vi videreutvikle Hepro både i det nasjonale og det nordiske hjelpemiddelmarkedet, avslutter Kurt Jan Jensen.

Rognan/Tromsø, 2. oktober 2014

 

For ytterligere kommentarer kontakt:

Trond Tidemann
Styreleder/Adm.dir.
Hepro AS
Mob: +47 992 31 709
Kurt Jan Jensen
Påtroppende styreleder
Nord Kapitalforvaltning AS
Mob: +47 900 90 007 

 

Bjørn Hesthamar
Partner
Nord Kapitalforvaltning
Mob: +47 950 11 222